Skargi i reklamacje

Klient Banku ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank .

Skargi / reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Klienta. Bank rozpatruje zgłoszoną skargę/reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowo z zachowaniem obiektywizmu oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

1Forma złożenia skargi / reklamacji:

* pisemna – osobiście albo przesyłką pocztową , za pośrednictwem kuriera lub posłańca
adres korespondencyjny: Bank Spółdzielczy w Koniecpolu, ul. Kościuszki 7,

42-230 Koniecpol,

*ustna - telefonicznie albo osobiście podczas wizyty klienta w jednostce.

2. Tryb rozpatrywania skargi / reklamacji

Bank rozpatruje zgłoszoną skargę / reklamację niezwłocznie, jednakże :

- w przypadku reklamacji osób fizycznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji,

w szczególnie skomplikowanych przypadkach , bank przekazuje informację Klientowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą być ustalone dla
rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi w terminie, który nie przekracza 60 dni od dnia otrzymania reklamacji;

- w przypadku skarg/reklamacji składanej przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji,

w szczególnie skomplikowanych przypadkach , bank przekazuje informację Klientowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą być ustalone dla
rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi w terminie, który nie przekracza 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Bank informuje Klienta o rozpatrzeniu skargi /reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji ( uzgodnionego wcześniej zKlientem).

Ponadto informuje się, że Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego(KNF). W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających zskargi/reklamacji, Klient ma możliwość odwołania się do stanowiska zawartego wodpowiedzi jakim jest Zarząd Banku, skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, a także skierować sprawę do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy KNF, Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych – odpowiednio: www.zbp.p l oraz www.knf.gov.pl.

Dodatkowo Klient Banku będący osobą fizyczną może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.