Jak zostać członkiem Banku

Już dziś przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Koniecpolu i zostań jego udziałowcem. Członkiem Banku może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna. Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić aby zostać przyjętym to złożenie pisemnej deklaracji. Deklaracja taka winna zawierać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Banku podejmując uchwałę w tej sprawie w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji. Członek Banku jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 10 zł, zadeklarować i wnieść co najmniej jeden udział w wysokości 100,00 zł. Wpisowe oraz zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.

(Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa)

Członkowie Banku Spółdzielczego w Koniecpolu mają prawo:
  • brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  • otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokółami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokółami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi.
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądać rejestr członków,
  • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
Członkostwo ustaje na skutek:
  • wystąpienia za wypowiedzeniem,
  • wykreślenia z rejestru członków,
  • śmierci członka.