RACHUNKI

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków, przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń krajowych i bezgotówkowych rozliczeń zagranicznych. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w jednostce Banku.

Podstawowe opłaty:

 • otwarcie rachunku - 0 zł,
 • prowadzenie rachunku ( w zależności od wybranej placówki ),
 • wydanie karty płatniczej - 0 zł,
 • użytkowanie karty - 3 zł miesięcznie,
 • dostęp do bankowości internetowej - 0 zł miesięcznie,

Rachunek bieżący umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • prowadzenie rachunku bieżącego wyłącznie w PLN,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich,
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • udzielenie gwarancji i poręczeń,
 • korzystanie z karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA
 • przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank,
 • możliwość otwarcia rachunku pomocniczego.

Produkt przeznaczony jest dla:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki wykonują wolne zawody,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność rolniczą.